ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("nařízení" nebo "GDPR") za účelem zajištění informační povinnosti firmy Oilolio s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.


Základní ustanovení

 1. Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu nebo registraci v našem internetovém obchodě, případně při vzájemné obchodní spolupráci, a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.oilolio.cz  (dále jen "eshop") je společnost Oilolio s.r.o., IČO:10813471, se sídlem Žitavského 555 , Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 348910.
 2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:                               tel.: +420 774 653 131, +420 603 593 863         e-mail: michaela@oilolio.cz, monika@oilolio.cz


Zdroje a účel zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje smluvních partnerů (resp. jejich kontaktních osob), získané při navázání vzájemného kontaktu nebo v souvislosti s uzavřením smlouvy a plněním souvisejících smluvních povinností, a osobní údaje zákazníka, sdělené při nákupu nebo registraci v našem eshopu, zpracováváme způsobem specifikovaným v ustanovení tohoto článku.
 2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

       1. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy - např. zajištění doručení objednaného zboží zvoleným způsobem;

       2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)

       3. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek Vašim preferencím a zasílání obchodních sdělení;

      4. Váš souhlas se zasíláním novinek z e-shopu za předpokladu, že jste u nás doposud nenakoupili.

3.  Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

       1. Identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. název firmy a IČO, DIČ);

       2. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

       3. Platební údaje (číslo bankovního účtu);

       4. Údaje o Vaší aktivitě v e-shopu (údaj o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem  

           prohlížeči).

4.  Pro koupi nabízených produktů si v našem e-shopu nemusíte založit uživatelský účet. Založení uživatelského účtu v našem e-shopu pro Vás však znamená významné usnadnění dalších nákupů, při kterých již nebudete muset znovu zadávat své osobní údaje nutné pro vyřízení Vaší následné objednávky, které jsou specifikovány v odstavci 3. (pokud jste tyto údaje vyplnili při registraci). Pokud se rozhodnete pro založení uživatelského účtu, je právním základem zpracování osobních údajů plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. V případě jakékoliv změny Vašich osobních údajů prosíme o jejich aktualizaci v uživatelském účtu tak, aby se k Vám objednané produkty skutečně dostaly.

5.  Dále máte v našem e-shopu možnost přihlásit se k odběru novinek. K odběru se lze přihlásit zadáním své             e-mailové adresy a potvrzením souhlasu se zpracováním e-mailové adresy pro účely zasílání novinek. Následně Vám zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zprávu, ve které přihlášení opětovně potvrdíte. Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme Vaši e‑mailovou adresu na základě Vašeho souhlasu. V případě, že budete chtít odběr novinek zrušit, můžete tak kdykoliv učinit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost "Odhlásit se" z odběru, nebo odvoláním svého souhlasu se zpracováním e-mailové adresy zaslaným na shora uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

6.  Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu budou předány zvolenému dopravci pro doručení objednaného zboží. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. Vaše osobní údaje mohou být dále předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb a/nebo poskytovateli právních služeb v souvislosti s uplatňováním našich případných nároků.


Doba uchovávání osobních údajů

1.  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř (4) let od dodání příslušného zboží objednaného v našem  e-shopu pro zajištění plnění smluvních povinností (zejména vyřizování případných reklamací a uplatňování nároků ze smlouvy), resp. po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení předmětné smlouvy v případě našich smluvních partnerů. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Váš uživatelský účet bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než čtyři (4) roky; zrušení uživatelského účtu se samozřejmě nedotkne archivace podle věty první tohoto odstavce. V případě přihlášení k odběru novinek bude Vaše e-mailová adresa zpracovávána k uvedenému účelu po dobu pěti (5) let nebo do odvolání Vašeho souhlasu; odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování e-mailové adresy z jiného právního důvodu. Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.


  Práva kupujícího

  1.  Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

  2.  Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.

  3.  V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
  3. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
  4. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
  5. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

  4.  Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

  1. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  2. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
  3. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

  5.  Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

  6.  Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme ke splnění smlouvy a/nebo vyřízení Vaší objednávky v e-shopu. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné kupní smlouvu s námi uzavřít a požadovaný produkt si objednat (nevěděli bychom, kam produkt zaslat, v souvislosti s doručováním bychom Vás my nebo doručovací společnost nemohli kontaktovat apod.).


  Zpracování cookies

  1.  Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v e-shopu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v e-shopu tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení.

  2.  Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě e-shopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

  3.  Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.

  4. V eshopu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. (www.google.cz). Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání eshopu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí eshopu. Kupující může zabránit ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; Prodávající však upozorňuje kupujícího, že kupující nemusí v tomto případě plně využívat všechny funkce této webové stránky. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat.


  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce oilolio.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

  2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

  3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

  Tato Pravidla vstupují v platnost 30.5.2021